Begyndelsen

Logo

Lolland Falsters Historiske Samfund har til formål – i datidens sprog: “at vække og nære den historiske sans ved at værne om Lolland-Falsters historiske minder og fremdrage den stedlige historie”

Den 27. juni 1912 afholdt samfundet sit konstituerende møde i Maribo.

Forud for dette konstituerende møde havde en gruppe af lokale ”spidser” fra Nakskov i vest til Næsgaard i øst udsendt et såkaldt ”opraab” til lokalbefolkningen med henblik på at få grundlagt en historisk forening.

Hensigten med denne forening – Lolland Falsters Historiske Samfund – var primært at værne om områdets historiske minder, fremdrage historisk stof fra arkiverne og give kendskab til Stiftets fortidsliv. Et kendskab til egnen, som ikke blot skulle beskrive større historiske tildragelser, herunder dagliglivet, men også topografiske forhold, folkeminder og fortidskulturen i bred forstand.

Den første årbog fra 1913

Den første årbog fra 1913

Kendskabet til området skulle så kanaliseres ud til medlemmerne samt potentielle medlemmer via en årbog af høj kvalitet, som medlemmerne – på samme vis som i dag – ville modtage gratis gennem et medlemskab.

Prisen for et årligt medlemskab blev i 1912 fastsat til 2 kr.

Denne hvervekampagne for at få etableret en historisk forening resulterede i, at henved omkring 400 personer tilkendegav deres interesse for den kommende forening og dens arbejde, og det førnævnte konstituerende møde blev derfor afholdt.

På dette møde blev der redegjort nærmere for ikke mindst foreningens påtænkte og kommende arbejdsopgaver, vedtaget et udkast til kommende love samt nedsat en bestyrelse på 12 medlemmer med amtsforvalter A. Holck, Maribo, som formand.